Zarząd Samorządu Studentów

Do kompetencji Zarządu Samorządu należy:

 • opiniowanie planów studiów i programów nauczania,
 • decydowanie o podziale środków przeznaczonych przez organy Uczelni na cele studenckie,
 • wnioskowanie o powołanie wydziałowych komisji stypendialnych i odwoławczej komisji dyscyplinarnej,
 • powoływanie i odwoływanie z grona studentów przedstawicieli Samorządu w komisjach stypendialnych,
 • uzgadnianie podziału funduszu pomocy materialnej na różne jego formy
 • podejmowanie decyzji dotyczących bieżącej działalności Samorządu,
 • zapoznawanie się z opiniami Komisji Rewizyjnej,
 • wyrażanie opinii środowiska studenckiego i bronienie jego praw,
 • wspieranie i inicjowanie działań studenckich w zakresie aktywności naukowej, sportowej, turystycznej, gospodarczej i innej,
  występowanie do Rektora o wyróżnienie studenta za działalność organizacyjną.
 • podejmowania decyzji we wszelkich pilnych sprawach jednogłośnie przez wszystkich członków zarządu Samorządu Studentów.
 • a także coroczne przedstawianie Senatowi WSISiZ sprawozdanie z działalności Samorządu, w tym z rozdziału środków finansowych.

W skład Zarządu Samorządu Studentów WIT wchodzą:

 • Damian Karolewski – Przewodniczący
 • Konrad Dylski – Wiceprzewodniczący
 • Monika Truszkowska– Członek zarządu
 • Karol Kisz – Członek zarządu
Share This