Sąd Koleżeński

Czym jest Sąd Koleżeński i jak działa?

 • Sąd Koleżeński orzeka w sprawach naruszenia przez studentów zasad współżycia koleżeńskiego, w sprawach naruszenia postanowień  Regulaminu Samorządu Studenckiego przez osoby pełniące określone funkcje w Samorządzie oraz na wniosek organów Uczelni w sprawach naruszenia Regulaminu Studiów.
 • Sąd Koleżeński stosuje jako środki oddziaływania wychowawczego następujące kary:
 1. upomnienie,
 2. naganę,
 3. naganę z ostrzeżeniem.
 • Sąd Koleżeński może również skierować wniosek do władz uczelni o:
 1. okresowe pozbawienie prawa piastowania funkcji w organach samorządowych,
 2. całkowite pozbawienie prawa piastowania funkcji w organach samorządowych.
Sąd Koleżeński jest niezawisły.
Od dnia wydania orzeczenia przez pierwsza instancję Sądu Koleżeńskiego stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do  instancji odwoławczej, której orzeczenie jest ostateczne.
SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Pierwsza instancja

 • Michał Rybak
 • Karolina Kurowska
 • Katarzyna Frączkiewicz

Druga instancja odwoławcza

 • Karolina Ługowska
 • Tomasz Smolak
 • Krzysztof Urbańczyk
Share This