Rady Wydziałowe

 • W skład rady wydziału wchodzą:
  • dziekan jako przewodniczący,
  • prodziekani,
  • Rektor,
  • prorektor właściwy do spraw kształcenia,
  • przedstawiciele nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień
   naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy –
   w liczbie od dwóch do czterech,
  • przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na wydziale w pełnym
   wymiarze czasu pracy – w liczbie od jednego do trzech,
  • przedstawiciel pracowników wydziału nie będących nauczycielami akademickimi,
  • przedstawiciele studentów wybrani przez samorząd studencki – w liczbie do trzech.

Na posiedzenia rady wydziału mogą być zapraszane przez dziekana inne osoby z głosem doradczym.

Do kompetencji rady wydziału należy:

 • ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału,
 • opiniowanie strategii rozwoju wydziału,
 • uchwalanie, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, planów studiów i programów
  kształcenia, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat,
 • analiza obsady zajęć dydaktycznych na wydziale w danym roku akademickim lub semestrze,
 • dokonywanie, po każdym roku akademickim, oceny wyników uzyskanych przez studentów,
 • coroczne podsumowanie wyników badań naukowych na wydziale,
 • przedstawianie Senatowi i Rektorowi wniosków i propozycji zmierzających do poprawy
  działalności wydziału,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez dziekana, Rektora, samorząd studencki lub co
  najmniej trzech członków rady wydziału.

Uchwały rady wydziału w sprawach należących do jej kompetencji są wiążące dla dziekana,
pracowników i studentów wydziału.

Rada wydziału jest organem kolegialnym Uczelni.

SKŁAD RAD WYDZIAŁOWYCH

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania

 • Paweł Przetacki
 • Mateusz Kowalczyk
 • Anna Bieniasz

Wydział Informatyki

 • Katarzyna Frączkiewicz
 • Agnieszka Rudnicka
 • Adam Chmielewski
Share This